WITTE HERDER BIBLIOTHEEK OF KIMBERLY’S PRIDE

Friese namen

Highlights

Bijzondere hondennamen

This website was first launched in 1998 - If you have questions about the site or corrections, please mail the webmaster © Pride Webdesign 2016
A Reuen
B Reuen
D Reuen
E Reuen
F Reuen
G Reuen
H Reuen
I Reuen
J Reuen
K Reuen
Teven
Aacht Aaie Aalke Aalzen Aan Aandert Abe Aebe Aege Agge Alger
Anne Ante Arent Asse Atze Auke Auwert Ave Aye Ayolt Azing
Aafke Aagje Aaie Aamke Abke Adda Aemke Afke Aja Ajo Alkje
Akke Akse Alyt Amke Ana Amkje Aske Atke Aukje
Teven
Baafke Baeke Baike Bapke Barka Baukje Beeuwke Beike Bente Bensa Berke Bernou Biene Bientje Bijke Bijtske Binske
Blijke Boelke Botje Bouk Boukje Branda Brecht Brichje Brûnsje Buwke
Baaf Baak Bake Bale Baling Banne Barend Bauke Beert Beie Beije Beine Beinte Beintse Beitse Belt Belte
Boet Bolke Bonke Borgert Borke Bouke Brand Brant Bratte Brecht Brend Brucht Brûn Budde Buwe
Teven
Daam Daerd Dake Damme Date Dene Dibbelt Diede Dieuwe Dije Dimer Ditmar Ditmer
Djille Djimmer Djoere Djurre Doado Doarus Dob Dobbe Dodde Doede Doeds Doeke Doekele
Daatsje Daetje Datsje Dautsen Dedsje Deikjen Detje Dette Dibbrich Didsje Dielke Dieuwke Dimka
Dimme Dine Dirkje Ditske Djoekje Djura Doedke Doeie Doet Doete Doetje Doke Doukje
Teven
Eabbe Eabe Eatse Eau Eauwe Ebbe Ebbel Ebbele Ebbing Ebe Ebel
Eben Ebert Edde Eddo Eddou Ede Edse Edsge Eelke Eemke Eente
Eabel Eadske Eakje Eapke Eardke Eak Echje Edou Edske Eechje Eefje Eefke Eelk
Eelke Eekje Eenske Eesje Eeske Eia Eibelien Eida Eifje Eike Ela Eisje Eiske
Faas Fabe Falke Falle Fedde Feddo Feije Feike Feio Feite Feitse Felk Felle Femme Fenne Fetze
Teven
Faemke Falke Falkje Famke Famkje Fardau Fardou Feddau Feia Feikje Feitsje Fekje Felta Fem Femke Femkje Femma Fenje
FFenna Fenneke Fennigje Fenske Fepke Ferdau Ferkau Fetje Feya eykje Fijke Foekje Fogeltsje Fokje Fokkelina Fokkelyn Foline Folkau
Teven
Gaaie Gaaitse Gaatze Gaauwe Gabbe Gabe Gabke Gade Gaie Gaike Gaitse Gale Galke Gantse Garbrant Garke Garmt Garrelt Gart Gatze Gauke
Gaaike Gaaitske Gaaske Gaatske Gabina Gadau Gaikje Gaiske Galia Galske Ganna Garbrechje Garbrichje Gaukje Gebbe Geertje Geesje Geeske Geisje Geiske Geitsje
Geke Geldou Gelske Gepke Gerke Gerkje Gettje Geurtje Giet Giske Gjelke Gjilke Goaike Goeske Gofke Goikje Golda Goukje Graatske Groukje Gryt
Alke Alle Allert Amele Amme Ammer Amse Amze Andel Ane Ange
Bende Benke Benne Bennert Berre Bieter Bindert Binke Binne Binnert Binte Bintse Bjinse Blommert Boaije Boede Boeke
Doekes Doetse Doke Donke Dooitzen Douwe Douke Doutzen Drewes Drys Dubbelt Duke Duurt
Doutina Douke Dryske Dúfke Duike Dukke Dula
Eike Eildert Eildo Eisbert Eise Eize Eke Ekke Emme Engel Ette
Eje Eke Ekje Ekke Elke Emke Epje Epke Eppe Esje Esse Etke Etske
Fidde Fiebe Fiebke Fimme Finne Focco Fodde Foek Foeke Fokke Fokkele Folke Folkert Fokkele Folke Folkert
Folmer Fopke Foppe Fos Fosse Fouk Fouke Freerk Frids Fridse Fries Friso Fryse Frytsen
Foske Framkje Franke Frauk Fraukje Frida Frieke Friese Frieske Frietsen Frietske Frisia Fropkje Frouk Froukje Frysia Frytske Fymke
Gelle Gelmer Gelt Gepke Gerbad Gerben Gerbrandt Gerbren Gerke Gerlant Gerlof Germ Germen Gerre Getse Geurt Gialt Gibbe Gilles Girbe Gisolt
Gjalt Gjelt Gjolt Gjosse Goaitzen Goffe Gofke Gooitzen Gouke Gorrelt Gorryt Goslik Gosling Gosse Gouke Govert Gradus Gribbert Grytsen Gurbe Gys
Guertsje Guikje Gysje
Teven
Haaie Haan Haaye Habbe Habe Haije Haike Haiko Haite Haitsen Haitze Halbe Halke Halver Hamke Hamme Hanke Hanne Harich Haring Harke Harm Harmen Harnt Harre Hassel Hatse Hatte Hauk Hauke Haye
Hayo Hebbe Hebbele Hebe Hedde Hedse Hedser Hedzer Heie Heik Heike Heine Heinte Heintse Heite Heitse Helke Helle Hemke Hemme Henke Henne Henning Hente Hepke Herk Herke Herro Herryt Hessel Heymen
Hibbe Hidde Hidzert Hielke Hillebrand Himke Himme Hinke Hipke Hipker Hippe Hiske Hjerke Hobbe Hoeie Hoeke Hoite Hokke Holbe Holke Homme Hoppe Hotse Hotzen Houke Houwe Hoyte Huge Huike Hylke Hymke
Haafje Haaike Haaitske Haaske Haefje Haga Haitske Hakke Halina Hanke Hante Harmke Hauke Haukje Heike Heikje Heske Hidzera Hilke Himkje Hinke Hinte Hiske Hobke Hoeikje Hotske Hotty Houk Houke Houkje Houtsje
Hoytie Hûchje Huyt Hyke Hylkje
Ibbe Ibbo Ibe Ibele Ibo Ico Idde Ids Idse Idsert Idsge Idso Ieb Iebe Ief Iege Ielde Ieldert Ielke
Teven
Ieme Iemke Iene Iense Ienske Iente Iepe Iepke Ieske Iete Ietsen Ietze Ige Igge go Igram IJde IJdo Ike
Ikele Illand Ime Imke Imme Imte Inke Inne Inse Inte Inze Ipe Ipke Ipko Ippe Ise Ite Its Itte
bel Ibelina Ibich Idsje Idske Idskia Idskje Idzerdina Iedke Iedsje Iedske Iefje Iefke Iek Ieke Iekje Iemke Iepje Iepkje
epkyn Ieske Ieta Ietie Ifina IJske Ika Ilke Imke Imka Imma Inke Inne Insine Ipelina Iske Ite Iteke Itsje
Itske Itty Ity Ivessa
Teven
Jaak Jabik Jaep Jaitse Jaitze Jakele Jakkel Jakkele Jaldert Jalke Jalle Jane Janke Jannes Japik Japke Jappe Jappy Jarich Jaring Jarn Jarre Jaucke Jauwcke Jebbe Jebbele Jeike Jelbe Jelger Jelke Jelle Jellert Jellis Jelmer Jelske Jelte
Jeltse Jemke Jemme Jenk Jenke Jenne Jense Jente Jentse Jepke Jeppe Jerke Jerre Jerrel Jerryt Jetse Jette Jetze Jibbele Jidse Jiebele Jiedsk Jieldert Jielke Jiemke Jiepe Jildert Jilke Jille Jilt Jimke Jimme Jimte Jinke Jinne Jinse
Jinte Jippe Jiske Jisse Jits Jitse Jitze Jobbe Jocke Jodsert Joeke Jolbe Joldert Jolke Jolle Jolling Jolmer Jolt Joppe Jorke Jorn Jorn Jornt Jorre Jorren Jorryt Jotte Joucke Jouke Jouwe Jouwert Jubbe Juerd Jurre Jurren Jurryt
Teven Jaai Jaaike Jaan Jaay Jaey Jabikje Jakke Janka Janke Jankele Janne Jans Jantsen Jap Japke Jappe Jardina Jaukje Jebina Jeldau Jeldou Jelma Jelleke Jeltje Jenske Jente Jepke Jeppe Jeska Jesine Jidske Jieke Jikke Jikkie Jinke
Jisselien Jitske Joeke Jolke Joukje Jourika Jutte
Teven
Kaai Kaaie Kaay Kaei Kaeije Kaije Kanter Kars Karst Karsten Kei Keie
Keijen Keimpe Kempe Kerst Kije Klaes Klees Kleis Klies Knelis Knillis Kobus
Koop Kors Kreel Krelis Krine Krist Kryn Kryst Kunne
Kaak Keartsje Kanne Karstje Keesje Keie Keije Keke Kekke Kenau Kennau Kennie
Kike Kinge Kjille Klaasje Klaaske Klas Klaske Klazina Kleiske Kneliske Knierke Kniertsje
Kommertsje Koopje Koopke Korsje Krynke Kuintje Kune Kunke Kunna Kunne Kunske Kunskje
L Reuen
Teven
Laas Laaske Laauwe Lamke Lammert Lau Leauke Leauwe Lebbe Lebbert Leffert Lemke Lemme Lense Leuke Libbe Liebe Liekele
Lieme Liepe Liepke Lijkle Limke Lindert Linse Liouke Loebert Loeke Loepke Loetse Loewert Lokke Lolke Lolle Lou Louke
Louwe Lub Lubbe Lubbelt Ludde Lude Ludse Ludser Luidzen Lumen Lupke Luppe Lutsen Lutsjen Lutte Luwe Lykle Lymke
Laanke Laaske Laatske Lamke Lamkje Lammy Lampke Lampkje Lauke Laukje Leeuwke Leike Leinkje Lemke Lemkje Lemme Leuk Leukje
Libbichje Libbrich Libeltsje Liebe Liefke Liepke Likje Limke Linke Linske Lobke Loekje Loepke Lokje Lokke Lolkje Lotje Louke
Loukje Louwra Lubke Ludou Ludse Lukke Lukstra Lumke Lupke Lutsje Lutske Lyke Lymke Lyp Lypje
M Reuen
Teven
Maak Maas Maiko Maino Makke Malle Mame Mamme Manne Marten Martsen Maurus Maze Meelke Meense Meente Mees Meijne Meile Meilom
Meindert Meine Meinse Meinte Meintse Meinze Melcher Melle Mellom Mendert Mene Menke Menkes Menne Mennelt Mennert Mense Mente Merk Merte
Merten Metse Mette Mewes Mient Mile Mindert Mink Minne Minnelt Minnert Minze Moene Moense Molle Momme Murk Mynke Mynne Mynt
Maachje Maagje Maai Maaik Maaike Maart Maartsje Maaske Maat Maika Maike Manna Mapke Marchje Marte Martsen Matty Mayke Meekje Meena
Meike Meinke Meinou Meins Meinske Meisje Meke Mekka Mena Menke Menna Menolda Menta Mensina Menskje Metta Mette Mettina Meyke Miene
Mijke Mijnke Minke Moed Monske Muike Munde Murkje Mykje Mynke Mysje
N Reuen
Teven
Naan Naen Nalle Name Namke Namme Nammele Nanne Nanning Narde
Nardus Neeldert Neers Nelis Nenne Nikele Ninge Nisse Nittert Noele
Nolle Nomme Nykle Nys
Namke Namkje Nana Nank Nanke Nanna Nanneke Nantea Nantje Neel
Neelke Neesje Neke Nemke Nenke Nenna Nenske Nienke Nine Ningetje
Ninke Niske Nite Njeentske Njentske Noen Nolke Nonke Nutsje Nynke
O Reuen
Teven
Oade Oat Obbe Obe Odde Oebe Oebel Oebele Oeds Oedse Oege Oeke
Oene Oepe Oepke Ofke Okke Olfert Olgert Olke Olle Olrik Onke Onne
Otte Otter Ouke Outger Ourens Ouwert
Oabeltje Oatske Obbichje Obbodina Oberta Obkje Obtsje Oda Oebeltsje Oebke Oechje Oeda
Oedske Oekje Oenke Oenske Oepkje Oetje Oetske Ofje Ofke Oke Okje Olda
Ona Oobje Oobke Ootske Orseltje Ortilia Osseltsje Otke Otsje Otske Ouda Oukje
P Reuen
Teven
Pabbe Pabe Pabus Palle Pals Panne Peer Peie
Peke Pelle Pibe Pico Piebe Pier Pierke Pimke Pinne
Pipe Piter Pom Pomme Pypke Pyt Pyter
Paabke Palske Peark Pebeke Peebke Peekje Peke Perkje Pibbe
Pieke Pierke Pietje Pietsje Pietske Piety Pjerkje Pjirkje Pleun
Pleuntsje Poai Poike Popje Popka Popke Pomme Pykje Pytsje
R Reuen
Teven
Ramke Rapke Rauke Rauwerd Redlef Reed Reelf Reemt Reen Reense Reid Reider Reie Reier Reijer Reimer Rein Reiner
Reink Reinse Reitze Remke Remme Remmelt Rempe Rempt Remse Renger Renke Renko Rennen Rense Renze Richt Ridzerd Riemer
Rienk Rinke Rinse Rintje Ritske Ritso Roef Roemer Romke Rommelt Rouke Rudmer Ryk Ryn Rypke Ryt Rytse
Raeukje Raukje Raindsje Ramkje Reekje Reena Reentse Reidske Reierke Reidske Reierke Reilfke Reina Reinanke Reinske Reintje Reitske Reka
Remke Renske Renza Reontske Richtje Riemke Rigje Rimke Rinske Riske Rixt Roefke Romke Roukje Rykje Rymke Rymme Rynke
S Reuen
Teven
Sabe Sacco Saco Sake Sakele Sale Salco Saling Salke Salling Salves Samme Sanne Sape Sappe Sarre Scato Schelte Sebald Sebe Seger Semke Sepke Seppe Siard
Sibbe Sibbelt Sibe Sibert Sibke Sibolt Sibrant Sibren Sicco Sido Siebe Siebren Siedse Sieger Sieme Siemen Sietse Sietze Simke Simme Sipe Sipke Sippe Sippo Sisse
Sirik Sjamme Sjerk Sjerp Sjibbe Sjobbe Sjoege Sjoek Sjoerd Sjouke Skate Skelte Skolte Skoute Solke Solko Stado Stipe Stoffel Syb Sybe Sybren Sypke Sytso Sytze
Saak Saakje Saap Saapje Saapke Saaske Salina Salsine Sanderijn Sanne Sante Santien Sapke Sapkje Sasje Saske Satske Scheltine Sebina Seia Seija Selle Semke Senske Sepke
Sepkje Seyna Sibbila Sibrich Sibrine Sibyn Siedske Sieke Siemie Siemke Siepie Siepka Sieske Sietske Sika Sike Silke Sille Simke Sipita Sipje Sipke Sippina Sippy Sipy
Sjerpje Sjoerdje Sjoukje Suske Swaantje Swetta Swobke Sybine Sybkje Syka Sykje Symke Syp Sypje Sypka Sypke Sypkje Syts Sytske
T Reuen
Teven
Taab Taad Taaie Taakle Taan Taatse Tabbe Tabe Tade Taede Taeije Taeke Taike Take Takele Taling Talke Tamme Tammo Teadze
Teake Tebbe Tedde Teeuw Teeuwis Teije Temme Terke Terkel Tesse Tetse Tette Teunis Theije Thys Tibbe Tibo Tiemen Ties Tieze
Tije Tjabbe Tjabbo Tjadduwe Tjacco Tjalle Tjalling Tjebbe Tjibbe Tjipke Tjitze Tonke Toppe Tsjakko Tsjep Twirre Tybe Tybo Tymon Tys
Taabke Taaike Tabke Talke Tallina Tamke Tamma Tammochina Tammy Tampa Tebbe Tedde Teetske Tegge Tekla Temke Teske Tettje Tetty Tialda
Tialda Tjalie Tjally Tjarda Tjebby Tjieke Tjikke Tjitske Tsjapkina Tsjib Tsjip Tsjipke Tsjomke Tunke Tunniske Tyske
U Reuen
Ubbe Ubbel Ubbele Ude Uffe Uffert Ufke Uge
Uilke Uitze Uitzen Uke Ulbe Ulbert Uldrik Ulert
Ulfer Ulfert Ulke Ultse Umme Unke Upke Utsen
Ufke Uilkje Uiltje Uke Ukedien Ukedyn Ukelyn Ukje
Teven
Ukke Ukky Ulke Ulkje Ulco Ulky Ulrike Una
Uneke Ursel Utske Uulkje Uwkje
Waaie Waalke Waander Wabbe Wadse Waie Waldo Waling Walke Walle Walling Walt Wander Ward Watse Webbe Webke
W Reuen
Y Reuen
Ybo Yco Yde Ydes Yep Yeppe Yf Ygram Yke Ykle Ymbert
Teven
Wedse Weijer Wendel Wepke Wepko Wessel Wester Wiard Wibe Wibo Wibout Wicher Wiebe Wieger Wierd Wietse Wigge
Wikke Wisse Witte Witze Wobbe Wobke Woppe Wouke Wubbe Wubbo Wybe Wybke Wybren Wygge Wygko Wynse Wytze
Waapke Waatske Wabke Walda Wallina Wapke Watselina Watske Weike Weitske Weja Wekke Wemelina Wepke Weske Wessel Weytske
Wia Wibbe Wibbelina Wibrich Wieke Wiepke Wietske Wijda Wijna Winanda Winke Wiona Wipy Wiske Wiskia Wisse Wobbe
Wobbel Wobbelina Wobbelyn Wolda Wopke Wouda Woutsje Woudy Wubbina Wubby Wubke Wya Wyke Wypkeline Wyneke Wynse Wytske
Teven
Yme Ymke Ymte Ynse Ynske Ynso Ynte Ynto Yntsen Yntze Ynzo
Yoppe Ypke Ys Ysbert Ysbrân Ysbrand Ysbrant Ytse Ytze Yvo Ywo
Yarda Ybeltje Yda Yeb Yma Ymka Ymke Yke Ykelien Ykke Yldau
Ynke Ynschje Ypelina Ypie Ypje Ypke Ysbertsje Ysbrantsje Ysje Ytke Ytje
Ytsje Ytske
A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Y